วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา


ปฏิรูปประเทศไทย  ปฏิรูปการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

1 นายวิษณุวัฒน์ จอดนอก 554189028
เคยแพ้...แต่ไม่เคยท้อ...
2 นายณัฐวุฒิ ยิ้มพราย 554189005
แพ้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งไปข้างหนเา

จำนวนผู้มาเยือน